زني در وسط روز جمعه خون ديده است. تا چه روزي اقل حيض يعني سه روز تكميل مي‏شود؟

زني در وسط روز جمعه خون ديده است. تا چه روزي اقل حيض يعني سه روز تكميل مي‏شود؟

تا وسط روز دوشنبه.