حداقل مقدار پاكي براي زني كه فقط عادت عدديه دارد يا عادت عدديه و وقتيه دارد و يا مضطربه است، چقدر است؟

حداقل مقدار پاكي براي زني كه فقط عادت عدديه دارد يا عادت عدديه و وقتيه دارد و يا مضطربه است، چقدر است؟

پاكي بين دو خون، چه آنها حيض باشد و چه نفاس، حيض و يا نفاس است و حكم آن برايش جاري مي‏شود. پاكي مدت مشخصي ندارد. معيار اين است كه ما قبل و مابعدش حيض يا نفاس باشد. و در اين حكم فرقي بين صاحب عادت و غير آن نيست.