چگونه ابتدا و انتهاي ايام حيض محاسبه مي‏گردد؟ و آيا دقيقا ساعات روز اول و آخر را بايد حساب كرد؟

چگونه ابتدا و انتهاي ايام حيض محاسبه مي‏گردد؟ و آيا دقيقا ساعات روز اول و آخر را بايد حساب كرد؟

اگر حيض، قبل و يا هم زمان با فجر شروع شود آخر وقتش غروب آفتاب مي‏شود، اما اگر پس از طلوع فجر در ساعتي از روز آغاز شود در همان ساعت از روزي که پس از روز آخر است، به اتمام مي‏رسد.