اي

ايام عادت من از جهت عدد منظم نيست؛ در چهار يا پنج ماه ايام عادتم شش روز است و در ماه بعد هفت يا هشت روز مي‏شود. آيا من صاحب عادت عدديه هستم يا خير؟

اين عادت به صورتي كه گفته شده، هم وقتيه است و هم عدديه.