ايام عادت دختري پنج روز بوده كه ب

ايام عادت دختري پنج روز بوده كه بعد از يك بيماري به هفت روز افزايش پيدا كرده است؛ اما خون، در روز ششم و هفتم قهوه اي مايل به زرد است. حكم اين دو روز چيست؛ جزء حيض است يا استحاضه؟

خون در اين دو روز، استحاضه است.