خوني كه زن پس از اتمام عادتش مي‏بيند، چيست و آيا اين خون روزه را باطل مي‏كند؟

خوني كه زن پس از اتمام عادتش مي‏بيند، چيست و آيا اين خون روزه را باطل مي‏كند؟

اگر مطمئن است كه در روز دهم يا كمتر قطع مي‏شود و صفات حيض را دارد، خون حيض مي‏باشد و روزه را باطل مي‏كند واگر صفات استحاضه را داشت خون استحاضه است و به روزه ضرري نمي‏رساند.