حكم كسي كه بيش از ده روز خون مي‏بيند، چيست؟

حكم كسي كه بيش از ده روز خون مي‏بيند، چيست؟

اگر زن، صاحب عادت عدديه باشد ايام عادت، حيض، و بقيه، استحاضه است. اما اگر فقط صاحب عادت وقتيه باشد، آنچه پس از سه روز مي‏بيند، اگر صفات حيض را داشت تا روز ششم يا هفتم حيض است و بقيه استحاضه. اما اگر پس از سه روز صفات استحاضه را داشت، استحاضه است.