حكم خوني كه پس از ايام عادت ديده مي‏شود، چيست آيا استحاضه است؟

حكم خوني كه پس از ايام عادت ديده مي‏شود، چيست آيا استحاضه است؟

اگر اطمينان داشت كه تا ده روز قطع مي‏شود اضافه بر ايام عادتش، اگر صفات حيض{از جمله رنگ آن} را داشت، حيض، والا استحاضه است.