ايام عادت من پنج روز بو

ايام عادت من پنج روز بوده اما بعد از قرار دادن آيودي، نه روز شده است.آيا بايد در روز پنجم غسل كرده و بقيه را استحاضه لحاظ کنم يا در روز نهم پس از اتمام خونريزي غسل كنم؟

چون ايام عادت شما نه روز شده است، بايد پس از اتمام خونريزي در روز نهم، غسل كنيد.