ايام عادت من گاهي- اگر خونريزي در ابتداي روز آغاز شود- هفت روزه است و گاهي هشت روز مي‏باشد. اکنون متحيرم، ايام عادتم را بايد چند روز حساب كنم؟

ايام عادت من گاهي- اگر خونريزي در ابتداي روز آغاز شود- هفت روزه است و گاهي هشت روز مي‏باشد. اکنون متحيرم، ايام عادتم را بايد چند روز حساب كنم؟

اگر خونريزي يك يا دو روز قبل از ايام عادت شروع شود، ضرري به نظم عادت از نظر وقت و عدد نمي‏زند. بنابراين چه خونريزي در روز هفتم قطع شود، چه در روز هشتم، همگي حيض است.