چه زماني مي‏توان يقين كرد كه حيض تمام شده و بايد غسل كرد؟

چه زماني مي‏توان يقين كرد كه حيض تمام شده و بايد غسل كرد؟

اگر مکلف پس از بررسي، يقين پيدا كرد كه كاملا پاك شده و داخل فرج هم خوني نيست، پاك شده و بايد غسل كند.