عادت من فقط وقتيه است. پس از قطع شدن خونريزي، مايعي قهوه اي رنگ خارج مي‏شود اما خون همراه آن نيست. حكم اين مايع چيست؟

عادت من فقط وقتيه است. پس از قطع شدن خونريزي، مايعي قهوه اي رنگ خارج مي‏شود اما خون همراه آن نيست. حكم اين مايع چيست؟

به شرط اينكه از ده روز بيشتر نشود حيض است و تا كاملا قطع نشده نمي‏توانيد غسل كنيد.