ايام عادت من هفت روز است. پس از اتمام، غسل كردم ولي در روز هشتم و نهم خوني به رنگ قهوه‏اي روشن مشاهده كردم. اين خون حيض است يا استحاضه؟

ايام عادت من هفت روز است. پس از اتمام، غسل كردم ولي در روز هشتم و نهم خوني به رنگ قهوه‏اي روشن مشاهده كردم. اين خون حيض است يا استحاضه؟

خون استحاضه است و بايد اعمال مستحاضه را انجام دهيد.