دختري

دختري هستم كه ايام عادتم از نظر وقت و عدد نامرتب است. به مدت پنج روز، مايعي به شكل چرك (نه به صورت خون) از من خارج شده است. در اين پنج روز وظيفه من چيست؟

چون صفات حيض را ندارد و در ايام عادت هم نيست، استحاضه قرار دهيد.