دختري مشكلات هورموني دارد و به همين دليل خونريزي نامرتبي پيدا كرده است؛ از نظر زمان گاهي در

دختري مشكلات هورموني دارد و به همين دليل خونريزي نامرتبي پيدا كرده است؛ از نظر زمان گاهي در وقت عادت و معمولا در هر روزي از ماه، و از نظر مقدار گاهي يك مرتبه به صورت لختة كوچكي و گاهي تا چند روز خونريزي ادامه پيدا مي‏كند. وظيفة او چيست؟

تا وقتي كه عادتش نامرتب [مضطربه] است بايد به صفات خون توجه كند. اگر خون خارج شده صفات حيض را داشت حيض و گرنه استحاضه است. اگر خون، حيض بود بايد تا حيض قبلي ده روز فاصله داشته باشد و كمترين مدت حيض، سه روز و بيشترين مدت، ده روز است.