دختري، عادت نامن

دختري، عادت نامنظم دارد. ده روز خون مي‏بيند ولي در طول اين مدت، دائما خونريزي قطع و وصل مي‏شود و اين حالت از ابتداي بلوغ او بوده است. آيا همه اين خونها حيض است؟

اگر خون صفات حيض را داشته باشد و پس از خروج خون، ولو به كمك پنبه استمرار داشته باشد، اگرچه خارج نشود و فقط در فضاي رحم باشد، همة خونها حيض است، در غير اين صورت وظيفه‏اش بررسي صفات خون است. اگر خون صفات حيض را داشت حيض، و الا استحاضه است.