چهل و شش سال سن دارم و عادتم نام

چهل و شش سال سن دارم و عادتم نامنظم شده است. چند بار از وقت طبيعيش به تأخير افتاده است و از طرفي در يك ماه دوبار عادت شده‏ام، و طبق معمول كه در پنج روز پاك مي‏شدم خون قطع نشده و تا روز دهم ادامه يافته است. حكم من چيست؟ آيا روزه هايم را ادامه بدهم؟ حكم نماز در شرايط فعلي و ايام گذشته اي كه از مقدار عادت بيشتر شده، چيست؟

تا وقتي كه خون، صفات حيض را ندارد و عادت شما هم نامنظم شده است، اين خون استحاضه مي‏باشد. بنابراين بايد روزه‏ها را ادامه دهيد و در هنگام نماز هم وظيفه مستحاضه را انجام دهيد. اما آن مقداري كه قبلا بيش از ايام عادت و تا ده روز ادامه داشته، اگرصفات حيض را دارا بوده، حيض است . بنابراين نمازتان قضا ندارد.