همسرم به دليل مصرف قرصهاي ضد بارداري دچار خونريز

همسرم به دليل مصرف قرصهاي ضد بارداري دچار خونريزي دائمي شده است. با توجه به اينكه ايشان قبل از زايمان صاحب عادت وقتيه و عدديه بوده است، اکنون عادتش را چگونه بايد حساب كند و چگونه نماز بخواند؟

بايد به مقدار عادت قبلش را حيض قرار داده و بقيه را تا ده روز استحاضه بداند. سپس اگر خون صفات حيض را داشت بايد دوباره به مقدار عادت سابقش را حيض و بقيه را تا ده روز استحاضه بداند و بعد از آن دوباره حائض است و به همين ترتيب بايد حساب كند.