حكم خوني كه مبتدئه مي‏بيند، چيست؟

حكم خوني كه مبتدئه مي‏بيند، چيست؟

مبتدئه حكم مضطربه را دارد. يعني بايد به صفات خون توجه كند. خوني كه صفات حيض را داشت حيض، و الا استحاضه است. اما اگر خوني كه صفات حيض را داشت از ده روز بيشتر شود، بايد به عادت خويشاوندانش (يعني مادر، مادر بزرگ، عمه، خاله و دخترانشان) مراجعه كند؛ به شرطي كه آنها عادت يكساني داشته باشند. در غير اين صورت در ماه اول، شش يا هفت روز را حيض قرار دهد و تا روز دهم بنا بر احتياط از كارهايي كه حائض بايد ترك كند، اجتناب كرده و اعمال مستحاضه را انجام دهد. و در ماههاي بعد سه روز را حيض قرار داده و تا روز ششم يا هفتم احتياط كند تا عادتش مشخص شود.