نفاس چيست؟ حكم آن چيست و آيا زن تا چهل روز در حالت نفاس باقي مي‏ماند؟

نفاس چيست؟ حكم آن چيست و آيا زن تا چهل روز در حالت نفاس باقي مي‏ماند؟

معمولا همزمان و يا پس از زايمان، خوني از رحم زن خارج مي‏شود. اين خونريزي كه به دليل زايمان است خون نفاس ناميده مي‏شود. حتي اگر بچه به صورت غير طبيعي يعني به واسطه عمل جراحي خارج شود و خون به دليل زايمان باشد، اين خون، خون نفاس است. خون نفاس مانند حيض، حدث اكبر است. خون نفاس، ويژگي خاصي از جهت رنگ، غلظت و غيره ندارد، بلكه كافيست كه شرايط نفاس را داشته باشد ولو اينكه زرد و رقيق باشد. بيشترين زمان براي خون نفاس ده روز است. بنابراين صحيح نيست كه زن تا چهل روز خود را در حالت نفاس بداند. كما اينكه در بين عامة مردم اينگونه متداول است.