حكم خوني كه زن در ايام نفاس مي‏بيند چيست؟ تا چند روز پس از زايمان زن در حالت نفاس است؟ و آيا واجب است براي هر نماز غسل كند؟

حكم خوني كه زن در ايام نفاس مي‏بيند چيست؟ تا چند روز پس از زايمان زن در حالت نفاس است؟ و آيا واجب است براي هر نماز غسل كند؟

تعداد روزهاي نفاس به اندازة عادت ماهانة زن است كه بيشترين حد آن ده روز مي‏باشد. بنابراين از هنگام زايمان و ديدن خون تا اتمام ايام عادت، زن در حالت نفاس است. اگر خون تا ده روز طول كشيد، كل ده روز نفاس است. و اگر از ده روز بيشتر شد، به اندازه ايام عادت را نفاس گرفته و غسل مي كند. و بقيه تا ده روز، يعني به اندازه حد اقل پاكي، استحاضه است. بنابراين در اين مدت، وظيفة زن مستحاضه را با توجه به قليله، متوسطه و يا كثيره بودن استحاضه به جا مي‏آورد. اگر خون، پس از ده روز استحاضه باز هم ادامه پيدا كرد و صفات حيض را داشت و يا در ايام عادت ماهانه بود، حيض است و گرنه استحاضه مي‏باشد و به همين صورت تا پاكي از خون بايد حساب كند.