اگر بچه در شب به دنيا بيايد از چه زماني ايام نفاس شروع مي‏شود؟

اگر بچه در شب به دنيا بيايد از چه زماني ايام نفاس شروع مي‏شود؟

ايام نفاس را از صبح روز بعد از زايمان، بايد حساب كرد.