زني از چهار روز قبل از سقط جنين خون مي‏ديده كه تا پس از سقط ادامه پيدا كرده است. اين خون حيض است يا استحاضه؟

زني از چهار روز قبل از سقط جنين خون مي‏ديده كه تا پس از سقط ادامه پيدا كرده است. اين خون حيض است يا استحاضه؟

خون قبل از سقط، استحاضه است، زيرا زن حامله، حائض نمي‏شود. اما خون پس از سقط، اگر از ده روز بيشتر نشود همه نفاس و اگر بيشتر شود به تعداد ايام عادت، نفاس، و بقيه استحاضه است.