آيا خوني كه پس از سزارين در رحم است، نفاس ناميده مي‏شود؟

آيا خوني كه پس از سزارين در رحم است، نفاس ناميده مي‏شود؟

بله، تا وقتي كه اين خون به دليل زايمان است، نفاس ناميده مي‏شود.