آيا خوني كه در سقط، همراه با جنين خارج مي‏شود نفاس است؟ با توجه به اينكه بارداري در مراحل اوليه بوده و جنين كاملا نشده باشد؟

آيا خوني كه در سقط، همراه با جنين خارج مي‏شود نفاس است؟ با توجه به اينكه بارداري در مراحل اوليه بوده و جنين كاملا نشده باشد؟

خوني كه در هنگام سقط خارج مي‏شود نفاس است ولو اينكه جنين كامل نشده باشد.