آيا غسل دادن نوزاد واجب است؟ كيفيت آن چگونه است؟

آيا غسل دادن نوزاد واجب است؟ كيفيت آن چگونه است؟

غسل نوزاد مستحب است. و واجب نيست نيت خاصي بكند و كيفيت خاصي هم ندارد. مهم اين است كه نوزاد از آلودگيهاي رحم تميز شود.