اگر زايمان، ربع ساعت پس از اذان مغرب باشد آيا قضاي نماز مغرب و عشاء بر زن واجب است؟

اگر زايمان، ربع ساعت پس از اذان مغرب باشد آيا قضاي نماز مغرب و عشاء بر زن واجب است؟

چون غروب با پايين رفتن خورشيد محقق مي‏شود و مؤذن با يك ربع تاخير اذان مي‏گويد، پس كسي كه در اين ربع ساعت زايمان كند وقت نماز مغرب و عشا را درك كرده در حالي كه پاك بوده است. بنابراين قضاي نمازها بر او واجب است.