يك روز كامل، درد زايمان داشتم و در اين مدت نماز نخواندم. آيا قضاي اين نمازها بر من واجب است؟

يك روز كامل، درد زايمان داشتم و در اين مدت نماز نخواندم. آيا قضاي اين نمازها بر من واجب است؟

نماز‏هايي را كه قبل از خروج جنين و خونريزي نخوانده‏ايد، بايد قضا كنيد.