عبارت: «بايد بين اعمال مستحاضه و اعمالي كه حائض بايد ترك كند، جمع نمايد.» زياد ديده مي‏شود. مقصود از اين گفته چيست؟

عبارت: «بايد بين اعمال مستحاضه و اعمالي كه حائض بايد ترك كند، جمع نمايد.» زياد ديده مي‏شود. مقصود از اين گفته چيست؟

يعني بر او واجب است كارهايي را كه بر حائض حرام است ترك كند، مثل نزديكي، وارد شدن در مسجد، لمس كلمات قرآن کريم و مثل اينها و اعمالي را كه بر مستحاضه واجب است انجام دهد، مثل نماز، روزه و طواف. البته با تطهير براي نماز و طواف، به كيفيت خاصي كه ذكر شده است. بعد از اين اگر مشخص شد كه حائض بوده، عباداتش باطل است؛ البته ثواب دارد. بايد روزه ها را قضا كند و طواف را دوباره انجام دهد و اگر امكان طواف نداشت، نائب بگيرد.