آيا واجب است حائض و نفساء، نماز آياتي را كه در ايام عادت يا ايام نفاس واجب شده قضا كند؟

آيا واجب است حائض و نفساء، نماز آياتي را كه در ايام عادت يا ايام نفاس واجب شده قضا كند؟

آيا واجب است حائض و نفساء، نماز آياتي را كه در ايام عادت يا ايام نفاس واجب شده قضا كند؟