آيا واجب است حائض و نفساء، نماز آياتي را كه در ايام عادت يا ايام نفاس واجب شده قضا كند؟

آيا واجب است حائض و نفساء، نماز آياتي را كه در ايام عادت يا ايام نفاس واجب شده قضا كند؟

قضا واجب نيست. هر نمازي كه در ايام حيض بر زن واجب مي‏شود قضا ندارد. البته اگر كسوف و يا خسوف اتفاق بيفتد و زن از خون پاك باشد و قبل از خواندن نماز آيات، حائض شود و وقت نماز تنگ نباشد، بايد پس از پاكي از حيض نماز را قضا كند.