اگر زن، چند دقيقه قبل از غروب خون ببيند، آيا روزه‏اش باطل مي‏شود؟

اگر زن، چند دقيقه قبل از غروب خون ببيند، آيا روزه‏اش باطل مي‏شود؟

اگر خوني كه مي‏بيند در ايام عادتش باشد، حيض است، بنابراين روزه باطل شده و قضا بر او واجب است.