در ايام عادت ماهانه زن چه مي تواند بكند تا از ثواب نماز بهره مند گردد؟

در ايام عادت ماهانه زن چه مي تواند بكند تا از ثواب نماز بهره مند گردد؟

مستحب است كه وضو بگيرد و در جاي نماز خود بنشيند و به ذكر خدا مشغول شود. بهتر اين است كه علاوه بر ذكر، زياد استغفار بگويد و دعا كند. همچنين مي‏تواند هر سوره اي از قرآن‎را بخواند؛ البته مستحب است كه آيات سجده دار را نخواند.