آيا واجب است زن حائض در وقت نماز ذكر بگويد؟

آيا واجب است زن حائض در وقت نماز ذكر بگويد؟

واجب نيست ولي مستحب است كه هنگام نماز، در جاي نماز خود بنشيند و به ذكر خدا و تسبيح دعا مشغول شود.