آيا جايز است زن حائض يا نفساء قرآن بخواند يا گوش دهد؟

آيا جايز است زن حائض يا نفساء قرآن بخواند يا گوش دهد؟

جايز است كه هر قدر مي‏خواهد به قرآن گوش دهد، همانطور كه مي‏تواند بيش از هفت آيه بخواند. هنگامي كه احساس نياز روحي مي‏كند، و بخواهد ايمان و رابطه اش را با خداوند متعال تقويت كند، البته به شرطي که آيات قران کريم را لمس نکند. علاوه بر اين در حديث وارد شده كه مستحب است حائض در وقت هر نمازي وضو بگيرد و در جاي نماز خود بنشيند و با هر ذكر، يا دعايي كه مي‏خواهد خدا را ياد كند؛ اين عمل به جاي معنويت نماز است كه زن در ايام حيض از آن محروم است.