آيا جايز است كه حائض يا نفساء يا جنب، آيات قرآن‎را بنويسد؟

آيا جايز است كه حائض يا نفساء يا جنب، آيات قرآن‎را بنويسد؟

جايز است. به شرط اينكه با دست و يا هيچ يك از اجزاء بدن كلمات قرآن‎را لمس نكند.