آيا براي حائض يا نفساء، قرائت سوره‏هايي كه سجده واجب در آن است و از جمله خواندن خود آيه سجده جايز است؟

آيا براي حائض يا نفساء، قرائت سوره‏هايي كه سجده واجب در آن است و از جمله خواندن خود آيه سجده جايز است؟

جايز است، اگر چه بهتر ترك اين عمل است.