آيا براي حائض يا نفساء گفتن اسماء الهي و يا خواندن ادعيه مخصوص نماز جايز است؟

آيا براي حائض يا نفساء گفتن اسماء الهي و يا خواندن ادعيه مخصوص نماز جايز است؟

جايز است.