آيا براي زن حائض، جايز است انگشتري را كه روي آن اسمي از اهل بيت عليهم السلام نوشته شده، استفاده كند؟

آيا براي زن حائض، جايز است انگشتري را كه روي آن اسمي از اهل بيت عليهم السلام نوشته شده، استفاده كند؟

جايز است. و مس اين نامها بدون طهارت حرام نمي‏باشد.