آيا جايز است حائض و نفساء، در سفر، هنگام نماز، در مسجد بنشيند؟

آيا جايز است حائض و نفساء، در سفر، هنگام نماز، در مسجد بنشيند؟

جايز نيست زن در مدت حيض به مسجد وارد شود، چه در سفر باشد و چه در محل خود. البته جايز است كه در سالنهاي اطراف مسجد و جاهايي كه براي نماز ساخته شده ولي به عنوان مسجد وقف نشده براي استراحت و استفاده از سرويس بهداشتي حاضر شود.