آيا جايز است، حائض در نمازخانة دانشگاه حاضر شود؟

آيا جايز است، حائض در نمازخانة دانشگاه حاضر شود؟

اگر مسجد نباشد، جايز است.