حكم نزديكي مرد با همسرش در ايام حيض چيست؟

حكم نزديكي مرد با همسرش در ايام حيض چيست؟

نزديكي با زن در ايام حيض از طريق فرج حرام است. و نزديكي از دبر نيز بنا بر احتياط واجب حرام مي‏باشد. بقيه اعمال جنسي بجز آنچه ذكر شد از هر نوعي كه باشد حرام نيست، اگر چه لذت جويي از زن در ايام حيض بين ناف تا زانو مكروه است.