آيا نزديكي با زن در حالت نفاس جايز است؟

آيا نزديكي با زن در حالت نفاس جايز است؟

جايز نيست. و هر چه بر حائض حرام است بر نفساء هم حرام مي‏باشد.