آيا نزديكي در ايام حيض با وجود استفاده از كاندوم در هنگام نزديكي، حرام است؟ كفاره نزديكي در ايام حيض چيست؟

آيا نزديكي در ايام حيض با وجود استفاده از كاندوم در هنگام نزديكي، حرام است؟ كفاره نزديكي در ايام حيض چيست؟

نزديكي در ايام حيض حتي با وجود كاندوم جايز نيست. و كفاره هم ندارد. بلكه استغفار كفايت مي‏كند. البته احتياط مستحب دادن كفاره است كه اگر نزديكي در اول حيض باشد مقدار آن يك دينار است، در وسط حيض به مقدار نصف دينار و در آخر آن، ربع دينار است، ارزش دينار هم به مقدار نصف ليرة طلاي رشاديه است .