آيا نزديكي با همسر، بعد از اتمام حيض و قبل از غسل جايز است؟

آيا نزديكي با همسر، بعد از اتمام حيض و قبل از غسل جايز است؟

وقتي زن كاملا پاك شد و خوني در فضاي رحم نبود نزديكي جايز است ولي كراهت دارد.