آيا نزديكي با زن از دبر در ايام حيض جايز است؟

آيا نزديكي با زن از دبر در ايام حيض جايز است؟

بنابر احتياط واجب نزديكي با زن از دبر چه در ايام حيض و چه در غير آن حرام است، ولي لذت جويي به غير از نزديكي جايز است. البته كسي كه نياز دارد، جايز است به مجتهدين جامع الشرايط كه نزديكي از دبر را جايز مي‏دانند، رجوع كند.