پس از نزديكي با همسرم متوجه شديم كه او هنوز در ايام حائض بوده است. آيا گناه كرديم و واجب است كفاره بدهيم؟

پس از نزديكي با همسرم متوجه شديم كه او هنوز در ايام حائض بوده است. آيا گناه كرديم و واجب است كفاره بدهيم؟

با وجود عدم آگاهي به حائض بودن زن، گناهي برشما نيست، همچنين كفاره چه با آگاهي از حيض و چه با عدم آگاهي، لازم نيست.