آيا بازي با زن حائض و خوابيدن با او در يك رختخواب جايز است؟

آيا بازي با زن حائض و خوابيدن با او در يك رختخواب جايز است؟

جايز است؛ البته بازي با زن بين ناف تا زانو كراهت دارد.