آيا جايز است زني كه در حال حيض است تقاضاي همسرش براي نزديكي را قبول كند؟ و اگر در صورت عدم قبول او را تهديد به طلاق كند، و ظيفه‏اش چيست؟

آيا جايز است زني كه در حال حيض است تقاضاي همسرش براي نزديكي را قبول كند؟ و اگر در صورت عدم قبول او را تهديد به طلاق كند، و ظيفه‏اش چيست؟

جايز نيست مرد، زن حائض را به نزديكي مجبور كند. زن وظيفه دارد تقاضاي او را رد كرده و با خوش‏رفتاري اورا از اين كار منع كند. ولي اگر مرد در تهديدش به طلاق جدي است و براي زن امكان منع او وجود ندارد و طلاق هم براي زن مشقت دارد، جايز است به مقدار ضرورت تمكين كند.