آيا زن در زمان حيض نجس است و نبايد اشياء را با دست خيس لمس كند؟

آيا زن در زمان حيض نجس است و نبايد اشياء را با دست خيس لمس كند؟

زن در ايام حيض نجس نيست؛ بلكه دچار حدث اكبر است كه فقط با غسل و بعد از قطع شدن خون برطرف مي‏شود. البته موضع خروج خون بخاطر نجاست خون، نجس است.